ВКУ КНТЕУ КНТЕУ

ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Правила внутрішнього розпорядку
Вищого комерційного училища
Київського національного торговельно-економічного університету

Вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету є державним вищим професійно-технічним закладом освіти, яке здійснює підготовку та перепідготовку фахівців для підприємств торгівлі і харчування. Училище є відокремленим структурним підрозділом Київського національного торговельно-економічного університету без права юридичної особи.
Права та обов'язки учнів визначаються законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положеннями "Про ступеневу професійно-технічну освіту", "Про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах" іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти.

Права, обов`язки, відповідальність та соціальний

захист учнів, слухачів училища

1. Учні Училища - це випускники базової чи повної загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до Училища для навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.
Слухачі училища - це особи, зараховані до Училища для навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.
2. Учні, слухачі Училища мають право на:
- вибір профілю, форм навчання, індивідуальних програм занять, предметів з числа дисциплін, які зазначені навчальними планами для вільного вибору;
- обрання до Ради училища, інших органів самоврядування;
- отримання підготовки, яка відповідає сучасним вимогам підприємств галузі;
- користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою училища;
- отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
- участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, організації дозвілля;
- безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
- складання дострокових іспитів, заліків при виконанні всіх вимог, передбачених навчальними програмами та у порядку, встановленому в училищі, складання повторних іспитів не більш як з двох предметів;
- канікули згідно графіку навчального процесу;
- поновлення у складі учнів училища у зв'язку із відрахуванням за поважних причин (станом здоров'я, сімейними обставинами, призовом до лав збройних сил України та з інших поважних причин);
- учні, що навчаються за державним замовленням, забезпечуються стипендією у встановлених розмірах та порядку, передбаченому законодавством для училищ профтехосвіти;
- учні, які потребують підвищеного соціального захисту забезпечуються безкоштовним харчуванням, одягом або грошовим відшкодуванням, передбаченими законодавством на ці витрати;
- учням видаються учнівські квитки;
- медичне обслуговування учнів, слухачів здійснює державний лікувальний територіальний заклад Міністерства охорони здоров'я (поліклініка № 3 Деснянського району за адресою вул. Матиюка, 3);
- роботи, виконані учнями, слухачами під час виробничого навчання, практики на підприємствах оплачуються підприємствами за діючими нормативами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням встановлених на підприємствах коефіцієнтів, доплат і надбавок до заробітної плати; ці кошти може отримувати училище, і учням, які перебувають на державному утриманні, проводити виплату заробітної плати в розмірі 50 відсотків;
- учні, слухачі можуть брати участь у суспільно-корисній праці в позаурочний час;
- учням, слухачам встановлюються заохочення за успіхи в навчанні, оволодінні професією, активну участь у виробничій діяльності, художній самодіяльності, технічній творчості та інші досягнення: подяка, грамота, занесення до Книги пошани, цінний подарунок, грошова премія, екскурсійна путівка тощо;

- слухачі, учні мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

3. Учні, слухачі училища зобов 'язані:
- опанувати знання, вміння, здобути практичні навички сучасних методів роботи;
- підвищувати свій гуманітарний та загальнокультурний рівень, знати українську культуру та історію, володіти державною мовою, загальнолюдськими духовними цінностями;
- відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати в установлені терміни усі види завдань, які передбачені навчальними планами і програмами;
- дотримуватись Положення про ВКУ КНТЕУ, Правил внутрішнього розпорядку Училища, трудової дисципліни, вимог гігієни та охорони праці;
- дотримуватись встановленого порядку роботи училища:
початок занять виробничого навчання - відповідно графіку роботи навчально-виробничих баз, підприємств,
початок теоретичного навчання о 900 - І зміна, 1250 - ІІ зміна.
час обідньої перерви для груп теоретичного навчання з 1220 до 1255 .
уроки проводити парами по 90 хвилин з перервами через кожні 45 хвилин від 5 до 25 хвилин.

- дотримуватись чинного законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
- дбати про підвищення авторитету Училища, гідно нести звання його учня, слухача, поважати людську гідність викладачів, майстрів виробничого навчання, всіх інших працівників училища, навчально-виробничих магазинів;
- постійно прагнути до морального та фізичного вдосконалення;
- брати активну участь у суспільно-корисній праці, громадському житті Училища та навчальних магазинів виробничого навчання і практики;

- дбайливо і охайно ставитись до обладнання, устаткування, електронно-обчислювальної техніки, книжкового фонду та Іншого майна, яке належить Училищу, навчально-виробничим магазинам.

4. За завдану матеріальну шкоду внаслідок навмисного шкідливого вчинку, безвідповідального ставлення до інвентарю, обладнання та інше, на винну особу може бути покладено відшкодування збитків в установленому законом порядку.
5. Заборонено палити, вживати наркотичні засоби, розпивати спиртні напої в Училищі, навчально-виробничих базах, гуртожитку КНТЕУ.
6. За систематичне порушення Положення про училище, невиконання Правил внутрішнього розпорядку та обов'язків до учнів можуть бути застосовані заходи впливу: попередження, догана, відрахування з училища.
7. Учні можуть бути відраховані з училища за: - власним бажанням;
- незадовільну успішність, поведінку;
- невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
- за станом здоров'я на підставі медичних довідок;
- за невиконання умов договору (контракту) щодо оплати за навчання;
- вироком суду, що вступив у законну силу;
- грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Училища (за погодженням з Радою Училища).
8. За успіхи в навчанні та активну участь у суспільно-культурній роботі учням, слухачам встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.
9. Працевлаштування випускників відбувається відповідно до чинних нормативних актів про працю та зайнятість населення.
10. Керівництво виховною роботою в групах покладається на класних керівників, визначених за наказом директора Училища з числа викладачів і майстрів виробничого навчання.

Права та обов`язки, відповідальність працівників училища

Трудовий колектив Училища складається з педагогічних працівників, адміністративного, навчально-допоміжного, обслуговуючого персоналу.
1, Члени трудового колективу мають право:
- обирати та бути обраними до органів управління і делегатами конференції Училища і Університету;
- брати участь в обговоренні і розв'язанні всіх найважливіших питань діяльності Училища;
- одержувати інформаційні, нормативні та Інші матеріали, що застосовуються в діяльності Училища;
- мати професійну спілку та бути її членами;
- користуватися всіма видами послуг, а також іншими можливостями Училища з метою оперативного і ефективного вирішення проблем навчально-методичної діяльності;
- виконувати роботу на умовах штатного сумісництва, погодинної оплати праці, трудової угоди, договору-підряду та інших форм трудових відносин, передбачених чинним законодавством;

- оскаржувати дії адміністрації у встановленому порядку.

2. Педагогічні працівники, крім прав, визначених у п.6.2., мають право:
- на вільний вибір форм, методів та засобів навчання, педагогічну ініціативу;
- підвищувати кваліфікацію, проходити перепідготовку.
3. Усі члени трудового колективу зобов'язані:
- працювати чесно, сумлінно, дисципліновано;
- своєчасно та професійно виконувати розпорядження директора або уповноваженої ним особи;
- дотримуватися Положення про Училище, вимог Правил внутрішнього розпорядку;
- дотримуватись встановленого режиму роботи для працівників училища:
Для І зміни:
початок робочого дня о 900,
закінчення робочого дня 1745,
обідня перерва з 13 00 до 1400,
субота та неділя - вихідні дні,
обідня перерва викладачів - згідно розкладу занять з теоретичного навчання,
бухгалтерії - початок робочого дня о 900 до 1745, обідня перерва - з 1300 до 1400.

- дбати про зміцнення авторитету Училища, Університету;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру;
- виконувати рішення Зборів трудового колективу, Ради Училища, Педагогічної Ради;
- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- забезпечувати високу ефективність педагогічної, виробничої діяльності, створювати умови для засвоєння учнями, слухачами курсів, семінарів, навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку у учнів та слухачів самостійності у вирішенні професійних завдань, ініціативи, активних творчих здібностей;
- проводити виховні години у навчальних групах з 14 35, згідно розкладу. Відповідальні за проведення виховних годин - класні керівники та майстри виробничого навчання. Контроль за проведенням виховних годин здійснюють заступники директора, зав. відділеннями та старші майстри виробничого навчання.
- підвищувати рівень педагогічної майстерності;
- проходити підвищення кваліфікації не менше одного разу на 5 років;
- дотримуватися педагогічної етики і моралі, поважати людську гідність, займатися вихованням та наставництвом учнів, проявляти турботу про їх культурний і фізичний розвиток.
4. Педагогічні працівники, фахівці приймаються на роботу на умовах, передбачених чинним законодавством України про працю, згідно з трудовим договором та контрактом, за конкурсом.
5. Керівництво Училища забезпечує працівникам:
- належні умови праці, побуту, відпочинку, правовий, соціальний і професійний захист;
- визначення посадових окладів працівників відповідно до чинного законодавства України;
В залежності від особистого вкладу кожного працівника за доручену роботу директор Училища може встановлювати надбавки до посадового окладу.
Розмір заробітної плати працівникам Училища встановлюється директором відповідно до ставок та посадових окладів, встановлених Міністерством освіти і науки України для державних вищих професійно-технічних навчальних закладів. Надбавки до окладів, премії та інші форми стимулювання працівників, а також різного роду доплати за суміщення обов'язків і посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників здійснюється в межах затвердженого фонду заробітної плати, що передбачено Колективним договором.
6. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються в Училищі відповідно до чинного законодавства України, Колективного договору з профспілковою організацією.
7. За досягнення високих результатів у праці викладачі та співробітники Училища можуть бути представлені до державних нагород, до присвоєння почесних звань, до відзначення преміями, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
8. Відпустки працівникам та канікули учням надаються відповідно до чинного законодавства за графіком.