ВКУ КНТЕУ КНТЕУ

ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Правила прийому
до Вищого комерційного училища
Київського національного торговельно-економічного університету
у 2014 році
(зі змінами та доповненнями)

В зв’язку з отриманням нової ліцензії та на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за № 344 від 09.04.2014р. «Про внесення змін до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», правила прийому до ВКУ КНТЕУ викласти в такій редакції:

І. Загальна частина

1.1. Провадження освітньої діяльності у Вищому комерційному училищі КНТЕУ здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України (ліцензія МОН України серія АЕ № 270725 від 02.07.2013 р., серія АЕ № 458087 від 14.03.2014р.).
Правила прийому до Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за № 499 від 14.05.2013р. “Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України” (із змінами згідно наказу МОН України № 344 від 09.04.2014р.) та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року за № 1510 “Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році” (із змінами згідно наказу МОН України № 553 від 07.05.2014р.).
1.2.На навчання до Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету приймаються громадяни України, які мають документ про повну загальну середню освіту або базову загальну середню освіту.
До училища приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.
1.4.Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.5.В училищі  навчання здійснюється за денною формою.
1.6.Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

1.6.1 Освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник:

Денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти:

5220 Продавець продовольчих товарів (термін навчання 1 рік),
5220 Продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів (термін навчання 1 рік 6 міс.),
5220/5312 Продавець продовольчих товарів; декоратор вітрин (термін  навчання 1 рік   6 міс.), 
5220/5312 Продавець непродовольчих товарів; декоратор вітрин (термін  навчання 1 рік 6 міс.),
5122  Кухар 5 розряду (термін навчання 2 роки),
7412 Кондитер 5 розряду (термін навчання 2 роки),
5123  Офіціант; бармен 4 розряду (термін навчання 1 рік 6 міс.).

Денна форма навчання на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти у Вечірній (змінній) школі ІІІ ступеня № 18 Деснянського району м. Києва за угодою:

5220 Продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів (термін навчання 2 роки),
5122  Кухар 4 розряду (термін навчання 2 роки),
7412 Кондитер 4 розряду (термін навчання 2 роки).

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст:

Денна форма навчання на базі кваліфікованого робітника та повної загальної середньої освіти

5.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» (термін навчання 1 рік 5 міс),
5.03050702 «Комерційна діяльність» (термін навчання 1 рік 5 міс),
5.05170101 «Виробництво харчової продукції» (термін навчання 2 роки ),
5.14010102 «Ресторанне обслуговування» (термін навчання 1 рік 5 міс).

1.7.Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
1.8.Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
1.9.Згідно обмежень щодо віку визначених Кабінетом Міністрів України, до училища не приймаються особи старші за 24 роки на 01.09. поточного навчального року.
1.10. Училище оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними професіями, напрямами підготовки  і спеціальностями.

ІІ. Приймальна комісія

2.1.Прийом до училища здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3.Правила прийому до училища на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі   Типових правил,   затверджуються  директором за погодженням зі КНТЕУ та Управлінням професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА), не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4.Приймальна комісія:
організовує прийом заяв та документів;
проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення училища;
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5.Приймальна комісія училища зобов’язана ознайомити кожного вступника з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатом про акредитацію з напрямку підготовки або спеціальності, свідоцтвом про атестацію та правилами прийому. Факт ознайомлення з правилами прийому, наявною ліцензією, сертифікатом про акредитацію і свідоцтвом про атестацію за обраним напрямом підготовки (професією, спеціальністю), фіксується в заяві і завіряється особистим підписом вступника.
2.6. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
2.7. Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
2.8.План прийому за державним замовленням у 2014 році за професіями та спеціальностями  визначається у додатку до Правил з моменту його отримання.
2.9. Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається навчальними планами та програмами.
2.10.Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через сайт училища та (або) інформаційні стенди. 
Приймальна комісія працює:
Понеділок – п’ятниця з 900 до 1745, субота з 900 до 1300.
2.11.Прийом документів проводиться з 01 січня  і завершується 26 серпня. Прийом документів на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб може бути продовжено за рішенням приймальної комісії.

ІІІ. Документи для вступу

3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію (спеціальність), місце проживання, до якої додають:
1. документ про освіту (оригінал) за умови вступу на навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
2. документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);
3. медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
4. 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
5. копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
Вступники мають право вступу до училища на навчання за державним замовленням не більше як на одну професію (спеціальність) у разі подання оригіналу або ксерокопії документу про освіту.
3.2.Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох навчальних закладів, у п'ятиденний термін після вступу або після оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, зобов'язані подати оригінал документа про освіту державного зразка та оригінал медичної довідки за формою 086-о до приймальної комісії училища. Оригінал документа про освіту зберігається в училищі протягом усього терміну навчання.
Під час зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник може подати в приймальну комісію завірену ксерокопію документа про освіту державного зразка та довідку навчального закладу, в якому зберігається оригінал.
Копія документа про освіту разом з довідкою зберігається в училищі протягом усього терміну навчання.
Особи, які в установлений термін (п'ять днів після початку занять) не подали оригіналу документа про освіту та оригінал медичної довідки за формою 086-о до приймальної комісії училища, відраховуються з училища.
За відсутності повного переліку документів вступник до зарахування не допускається. 

ІV. Умови прийому

4.1.На перший курс навчання зараховуються вступники шляхом конкурсного відбору за середнім балом  свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту та за умови проходження абітурієнтами медичної комісії.
4.2.Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.
4.3.Підготовка  робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в училищі здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).
4.4.Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
На третій ступінь навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – зараховуються учні училища, що успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти й пройшли кваліфікаційну атестацію, на підставі конкурсного відбору згідно з Положенням та критеріїв відбору.
Випускники інших професійно-технічних навчальних  закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту – зараховуються на ІІІ ступінь на підставі конкурсного відбору та рішення Приймальної комісії училища. 
4.5.Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту», а також за направленнями Київського міського центру зайнятості або обласного центру зайнятості та на підставі угод з юридичними і фізичними особами у відділенні курсової підготовки.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях (середній бал атестату);
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного  відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   училища за обраною професією.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
Апеляції щодо зарахування на навчання до училища розглядає апеляційна комісія, яка працює відповідно до “Положення про апеляційну комісію”.
5.5. Зарахування до училища оформлюється протоколом приймальної комісії  і здійснюється наказом  директора.
5.6. Зарахування до училища на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення та «Державного контракту на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (затверджений наказом МОН України від 30.05.2013р. № 647).
5.7. Зарахування вступників понад державне замовлення на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється після закінчення конкурсного відбору  вступників на місця державного замовлення в межах ліцензійного обсягу.
5.8. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті училища у вигляді списку зарахованих.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Оголошення списку осіб рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням відбувається після засідання приймальної комісії по зарахуванню, медогляду і подання оригіналу документа про освіту.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.
6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5. Контроль за дотриманням правил прийому здійснюється Міністерством освіти і науки України, Київським національним торговельно-економічним університетом та Управлінням професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА).

Розглянуто та затверджено
на Педагогічній раді
Протокол № 9 від 27.05.2014р.  

Ліцензія

Додаток до ліцензії 1

Додаток до ліцензії 2