ВКУ КНТЕУ КНТЕУ

ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Загальна характеристика професії товарознавець

Професія товарознавця виникла і утверджувалась разом з появою товарного виробництва, у відповідності з потребами торгівлі, завданнями і вимогами розвитку торгового капіталу.

Зародки професії товарознавця були закладені в торговій книзі "Книжка описательная, како молодым людям торг весть и знати всему цену". Вперше вона була видана в Росії в 1575 р.

З плином часу формувалася така професія як товарознавство. Першими вивчалися і описувалися аптекарські товари та медичні засоби. Починаючи з XVII століття з'являються описи товарів, які ввозились в країну із-за кордону, а з XIX ст. почали робити описи товарів масового споживання.

З кінця XIX ст. поступово товарознавство поповнюється описом виробництва, різних способів аналізу складу і визначення властивостей товарів. Паралельно з товарознавством розвивалося і сортознавство, завданням якого було вивчення сортів товарів, які реалізовувались на ринку без будь-якого аналізу їх властивостей, виникнення та вивчення виробничих процесів.
З часом починається розподіл товарознавства за галузями, відповідно до груп товарів, що вплинуло на професію товарознавців. Так з'явились фахівці з певних груп товарів (товарознавець продовольчих товарів, товарознавець непродовольчих товарів), були розроблені державні стандарти і технічні умови визначення якості товарів.

Пізніше утвердилось більш глибоке вивчення властивостей товару, яке передбачало дослідження всіх його властивостей шляхом застосування наукових лабораторних методів його вивчення. Ці два напрямки в діяльності товарознавців притаманні і сучасному етапові. Подальший розвиток професії товарознавця відбувався шляхом впровадження в практичну діяльність наукових методів вивчення товарів, які б створювали можливості для точного визначення рівня якості товарів цифровими величинами, а також давали б можливість проникати у внутрішню структуру речовини товару, визначати його склад, опір не тільки механічним впливам, але й хімічним реактивам.

Величезне значення для товарознавця має і набуття практичних прийомів визначення якості товарів без застосування лабораторних досліджень.

Сучасний товарознавець повинен не тільки досконало володіти методами оцінки якості товарів, але й знати су часні методи та прийоми маркетингу і менеджменту, бути добре обізнаним з усіма прогресивними формами організації торгівлі, тенденціями розвитку галузей, які виробляють товари, а також бути ознайомленим з їх кращими зразками із розвинутих країн світу.

Товарознавець організовує раціональне постачання товарів торговим організаціям, планує транзитне завезення товарів у роздрібну мережу, вивчає постачальників товарів і обирає найбільш раціональні форми господарських та комерційних зв'язків з ними. До функціональних обов'язків товарознавця входить також організація вивчення та аналіз динаміки попиту населення на товари, ведення обліку товарних фондів та контроль за виконанням постачальниками договірних зобов'язань.

Товарознавець розробляє пропозиції щодо укладання довгострокових договорів постачання з продавцями товарів, за умови надання ними системи цінових знижок та слідкує за товарообігом.

Важливою ділянкою роботи товарознавця є контроль за додержанням вимог щодо збереження якості товарів, санітарних норм зберігання товарів, норм складування та вимог протипожежного захисту.

Складовою функціональних обов'язків товарознавця є перевірка наявності товаро-транспортних накладних, рахунків фактур, відповідності сертифікатам, стандартам і технічним вимогам.

Трудова діяльність товарознавця передбачає виконання таких операцій як відбір зразків товарів для визначення їх якості, здійснення лабораторних досліджень, складання документів і т.п., де не використовуються машини і механізми, інші засоби механізації праці. Тому праця товарознавця відноситься до ручної.

Професія характеризується як аналітична, відрізняється комунікабельністю, неритмічністю виконання.

Робочий день товарознавця напружений і наповнений значною кількістю справ.

Основним змістом процесу праці товарознавця є сприяння чіткій організації діяльності торгових закладів у відповідності з об'єктивними закономірностями функціонування ринкової економіки.

Робоче місце товарознавця формується в окремому приміщенні, де повинні бути створені комфортні умови для роботи.

Предметами праці товарознавця є різні товари, призначені для оптової та роздрібної торгівлі, постанови, розпорядження керівних органів, методичні документи, стандарти.

Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці

Товарознавець працює в одну зміну, але може виникати потреба в наднормованій роботі та відрядженнях для розв'язання питань діяльності своєї установи. Має право на відпустки, які надаються на термін не менше ніж на 24 календарні дні.

Трудова діяльність товарознавця пов'язана з виконанням багатьох функцій. Тому він повинен мати раціонально освітлене та відповідним чином обладнане робоче місце.

Умови нестабільного середовища, напружений режим роботи, необхідність переходу від одного виду діяльності до іншого, спілкування з людьми виклика ють швидку втому. Вона може бути причиною помилок.

Необережне поводження з реактивами, порушення правил техніки безпеки при проведенні таких робіт можуть бути причиною травматизму.

Складність і велика відповідальність вимагають від товарознавця аналітичного складу мислення, швидкого реагування на зміни ситуації на ринку.

Істотним для роботи товарознавця є високий рівень концентрації та розподілу уваги.

До загальних здібностей товарознавця слід віднести високий рівень загального інтелекту, розвиток словесно-логічного мислення, кмітливість.

Потрібно мати добре розвинену оперативну та образно-логічну пам'ять, а також гнучку уяву.

Особливості професії товарознавця, які вимагають взаємодії з людьми, діяльності під тиском різних факторів, передбачають наявність таких якостей, як витримка, емоційна стабільність, добрі
адаптивні здібності.

Вимоги професії до особистості працівника

Складність і велика відповідальність вимагають від товарознавця аналітичного складу мислення, швидкого реагування на зміни ситуації на ринку.

Істотним для роботи товарознавця є високий рівень концентрації та розподілу уваги.

До загальних здібностей товарознавця слід віднести високий рівень загального інтелекту, розвиток словесно-логічного мислення, кмітливість.

Потрібно мати добре розвинену оперативну та образно-логічну пам'ять, а також гнучку уяву.

Особливості професії товарознавця, які вимагають взаємодії з людьми, діяльності під тиском різних факторів - передбачають наявність таких якостей як витримка, емоційна стабільність, сила нервової системи, добрі адаптивні здібності.

Протипоказання до навчання та професійної діяльності

Навчання і подальша професійна діяльність за професією товарознавця протипоказані людям, які страждають серцево-судинними та нервовими захворюваннями, хворобами, пов'язаними з порушеннями психіки, інфекційними захворюваннями.

Заробіток та перспективи зайнятості

Оплата праці товарознавців не однакова і залежить від кваліфікаційного рівня та від економічного стану тієї організації, в якій він працює.

Потреба у товарознавцях є постійною у торгівлі, яка ведеться як у межах внутрішнього, так і на міжнародних ринках. Вірогідність працевлаштування більша у великих містах та промислових центрах, де виробляється велика кількість продовольчих і непродовольчих товарів, існує розгалужена торговельна мережа.

Професійні знання, набуті під час трудової діяльності товарознавець може реалізувати у митній справі, маркетингу, комерційній діяльності. Людина, яка має нахили до підприємницької діяльності та організаторські здібності, може започаткувати власну справу в торгівлі, наданні торгово-посередницьких послуг, зовнішній торгівлі, громадському харчуванні.